اداره كل امور مجلس


وظایف این اداره کل به شرح ذیل می باشد: 

1- هماهنگي با روساي واحدهاي دانشگاهي به منظور فراهم آوردن امكانات جهت ارتباط متقابل میان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وروساي واحدهاي دانشگاهي.
2- دريافت گزارش دوره اي ازمجلس شوراي اسلامي ومراجع ومراكز مختلف ديگر جهت ارائه به معاونت امور مجلس .
3-برگزاری جلسات منظم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای واحد های دانشگاهی در هر استان و ارائه گزارش به مقام معاونت امور مجلس .
4-ايجادهماهنگی های لازم به منظور حضور معاونت و ریاست عالی دانشگاه درمجلس شوراي اسلامي وكميسيونهاي مربوط .
5-بررسي ، تحقيق وبازديد از امكانات تامين شده جهت تاسيس واحدهاي جديد دانشگاهي واظهار نظر وارائه پيشنهادات در خصوص این امر .
6- تهيه گزارش هاي ادواري وموردي ازمراحل انجام كار براي معاونت امور مجلس در خصوص امور محوله .
7- انجام ساير امور ارجاعي توسط مقام معاونت.


 

نظر خود را اضافه کنید.

شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد